Dessa användarvillkor är avsedda att förklara våra skyldigheter som tjänsteleverantör och dina skyldigheter som kund. Läs dem noggrant.

Dessa villkor är bindande för all användning av tjänsten och gäller dig från den tidpunkt som HireHop tillhandahåller Du med tillgång till tjänsten.

Tjänsten HireHop kommer att utvecklas över tid baserat på feedback från användare. Dessa villkor är inte avsedda attvara på varje fråga eller ta upp alla problem som uppstår genom användningen av HireHop-tjänsten. HireHop förbehåller sig rätten attändra dessa villkor när som helst, träder i kraft när de ändrade villkoren publiceras och HireHop kommer att göra allt för att kommunicera dessa ändringar till dig via e-post eller meddelande via webbplatsen. Det är troligt att användarvillkoren kommer att göra det förändras över tid. Det är din skyldighet att se till att du har läst, förstått och samtyckt till de senaste villkoren tillgänglig på webbplatsen.

Genom att registrera dig för att använda tjänsten bekräftar du att du har läst och förstått dessa villkor ochha befogenhet att agera på uppdrag av någon person för vilken du använder tjänsten. Du anses ha samtyckt till dessa villkor på uppdrag av någon enhet för vilken du använder tjänsten.


This is a translation from English and only a rough guide. The terms of use at https://www.hirehop.com/terms-of-use/ in English are the legally agreed terms of use.

Esta es una traducción del inglés y sólo una guía aproximada. Los términos de uso en https://www.hirehop.com/terms-of-use/ en inglés son las condiciones de uso legalmente pactadas.


 1. Definitioner

  ”Avtal”
  avser dessa användarvillkor.
  ”Åtkomstavgift”
  avser den månads- eller årsavgift (exklusive eventuella skatter och tullar) som du ska betala i enlighet med avgiftsschema (som HireHop kan ändras från tid till annan efter meddelande till dig).
  ”Konfidentiell information”
  inkluderar all information som utbyts mellan parterna i detta avtal, oavsett om det är skriftligt, elektroniskt eller muntligt, inklusive tjänsten men inkluderar inteinformation som är, eller blir, offentligt tillgängligt annat än genom obehörigt avslöjande av den andra parten.
  ”Data”
  avser all data som matats in av dig eller med din auktoritet på webbplatsen.
  ”Immateriella rättigheter”
  avser alla patent, varumärken, tjänstemärken, upphovsrätt, moralisk rätt, rätt till design, know-how och alla andra immateriella eller industriella rättigheter, var som helst i världen oavsett om de är registrerade eller inte.
  ”Tjänst”
  betyder programvaran för uthyrning av utrustning online, redovisning och finans & tillgångsförvaltningstjänster tillgänglig (som kan ändras eller uppdateras från tid till annan av HireHop) via webbplatsen.
  ”Webbplats”
  avser webbplatsen på domänen www.myhirehop.com, denna domän eller någon annan webbplats som drivs av HireHop.
  ”HireHop”
  betyder HireHop Software Limited som är ett företag registrerat i Storbritannien, registrerad adress being 8th Floor, Elizabeth House, 54-58 High Street, London, HA8 7EJ, UK.
  ”Inbjuden användare”
  avser varje person eller enhet, förutom abonnenten, som använder tjänsten med tillstånd av abonnenten då och då.
  ”Prenumerant”
  avser den person som lagligen äger e-postadressen som används för att registrera och skapa tjänsten (hädanefter känd som Master Email), och, där sammanhanget tillåter, inkluderar varje enhet på vars vägnar det person registrerar sig för att använda Tjänsten. Huvude-posten kan ändras av personen och/eller enheten tilltilldela en ersättningsprenumerant.
  ”Du”
  avser prenumeranten, och där sammanhanget tillåter, en inbjuden användare. ”Din” har en motsvarande betydelse.
  ”Bästa tillvägagångssätt för säkerhetskopiering och rutiner”
  betyder att HireHop kommer att utföra automatiska säkerhetskopieringar varje dag, behålla nämnda säkerhetskopior i minst 3 dagar, ochbehåll replikerade kopior i realtid av huvuddatabasen på servrar i Europa och USA.
  ”Användare”
  betyder ett konto för användaråtkomst som du eller en inbjuden användare har konfigurerat som gör att du, en inbjuden användare eller någon annan enhet kan komma åt tjänsten.
 2. Användning av programvara

  HireHop ger Dig rätten att komma åt och använda Tjänsten via Webbplatsen med de särskilda användarrollerna tillgänglig för dig enligt din prenumerationstyp. Denna rättighet är icke-exklusiv, ej överlåtbar och begränsad av och ämne to detta avtal. Du bekräftar och samtycker till detta, med förbehåll för eventuellt tillämpligt skriftligt avtal mellan abonnenten och de inbjudna användarna, eller andra tillämpliga lagar:

  1. Prenumeranten bestämmer vem som är en inbjuden användare och vilken nivå av användarrollsåtkomst till den relevanta Tjänst som den inbjudna användaren har;
  2. Prenumeranten är ansvarig för alla inbjudna användares användning av tjänsten;
  3. Prenumeranten kontrollerar varje inbjuden användares åtkomstnivå till den relevanta tjänsten hela tiden och kanåterkalla eller ändra en inbjuden användares åtkomst, eller åtkomstnivå, när som helst och av vilken anledning som helst, därom den personen eller enheten kommer att upphöra att vara en inbjuden användare eller kommer att ha en annan nivå av åtkomst, i förekommande fall;
  4. om det finns någon tvist mellan en prenumerant och en inbjuden användare angående åtkomst till någon organisation eller Tjänsten ska abonnenten bestämma vilken åtkomst eller åtkomstnivå till relevanta data eller tjänster som Inbjuden användare ska ha, om någon.
 3. Dina skyldigheter

  1. Betalningsförpliktelser:

   1. Månatlig – en faktura för åtkomstavgiften kommer att utfärdas varje månad från och med kl.
    det datum då du först prenumererade på en ”första användare”-prenumeration på HireHop. Alla fakturor kommer att innehålla åtkomstavgiften för den pågående användningsmånaden. HireHop kommer att fortsätta att fakturera dig månadsvis tills detta avtal sägs upp i enlighet med punkt 8. Alla HireHop-fakturor kommer att vara tillgängliga för dig att ladda ner i tjänsten på sidan ”Inställningar” under ”Prenumeration”. Du måste betala alla belopp som anges i någon faktura. Du ansvarar för betalning av alla skatter och skyldigheter utöver tillträdesavgiften.
   2. Årligen – en faktura för åtkomstavgiften kommer att utfärdas varje år från och med kl. det datum då du först prenumererade på en ”första användare”-prenumeration på HireHop. Alla fakturor kommer att innehålla åtkomstavgiften för det pågående användningsåret. HireHop kommer att fortsätta fakturera dig årligen fram till detta avtal sägs upp i enlighet med punkt 8. Alla HireHop-fakturor kommer att vara tillgängliga för dig att ladda ner i Service på sidan ”Inställningar” under ”Prenumeration”. Du måste betala allt belopp som anges i någon faktura. Du är ansvarig för betalning av alla skatter och avgifter i tillägg till åtkomstavgiften
  2. Förmånspris eller rabatter:

   Du kan då och då erbjudas förmånliga priser eller rabatter för åtkomstavgifterna. Behörighet för sådana förmånliga priser eller rabatter är villkorad av att du accepterar ansvaret för betalning av eventuella åtkomstavgifter. Utan att det påverkar eventuella andra rättigheter som HireHop kan ha under dessa Villkor eller lag, HireHop förbehåller sig rätten att lämna fakturor för hela (icke-rabatterade) åtkomstavgifter förfalla eller avbryta eller avsluta din användning av tjänsten i händelse av att några fakturor för dessa åtkomstavgifter inte betalas i sin helhet.

  3. Allmänna skyldigheter:

   Du får endast använda tjänsten och webbplatsen för dina egna lagliga interna affärsändamål, i enlighet med detta med dessa villkor och eventuella meddelanden som skickas av HireHop eller villkor som publiceras på webbplatsen. Du kan använda Tjänst och webbplats på uppdrag av andra eller för att tillhandahålla tjänster till andra men om du gör det dumåste se till att du är behörig att göra det och att alla personer till vilka eller till vilka tjänster är till för förutsatt att följa och acceptera alla villkor i detta avtal som gäller dig.

  4. Åtkomstvillkor:

   1. Du måste se till att alla användarnamn och lösenord som krävs för att få tillgång till tjänsten förvaras säkra och konfidentiell. Du måste omedelbart meddela HireHop all obehörig användning av dina lösenord eller något annat säkerhetsbrott och HireHop kommer att återställa ditt lösenord och du måste ta allt annat åtgärder som HireHop rimligen anser nödvändiga för att upprätthålla eller förbättra säkerheten för HireHops datorsystem och nätverk och din åtkomst till tjänsterna.
   2. Som ett villkor för dessa villkor, när åtkomstng och använda tjänsterna måste du:
    1. inte försöka undergräva säkerheten eller integriteten hos HireHops datorsystem eller nätverk eller, där tjänsterna tillhandahålls av en tredje part, den tredje partens datorsystem och nätverk;
    2. inte använda, eller missbruka, tjänsterna på något sätt som kan försämra funktionaliteten hos Tjänster eller webbplats, eller andra system som används för att leverera Tjänsterna eller försämra förmågan av någon annan användare att använda tjänsterna eller webbplatsen;
    3. försök inte få obehörig åtkomst till något annat material än det du har har getts uttryckligt tillstånd att få tillgång till eller till det datorsystem på vilket Tjänster är värd;
    4. inte överföra, eller mata in på webbplatsen, några: filer som kan skada någon annan persons datorenheter eller programvara, innehåll som kan vara stötande eller material eller data i brott mot någon lag (inklusive data eller annat material som skyddas av upphovsrätt eller handelhemligheter som du inte har rätt att använda); och
    5. inte försöka modifiera, kopiera, anpassa, reproducera, demontera, dekompilera eller vända utveckla alla datorprogram som används för att leverera tjänsterna eller för att driva webbplatsen förutom när det är absolut nödvändigt att använda någon av dem för normal drift.
   3. Genom att aktivera funktionen för flera valutor inom tjänsterna bekräftar du att du har läst och acceptera XE.com villkor för användning av XE Currency Datafeed tjänst.
   4. Genom att använda synkronisering med externa bokföringspaket måste du acceptera användarvillkoren från Xero, QuickBooks och/eller något annat system du exporterar till och importerar från.
  5. Användningsbegränsningar:

   Användningen av Tjänsten är föremål för begränsningar, inklusive men inte begränsat till antalet samtal Du eller en inbjuden användare tillåts göra mot HireHops applikationsprogrammeringsgränssnitt och Service:

   1. Om någon användare ringer mer än 60 samtal eller transaktioner inom en minut, har nämnda användares åtkomst kommer att stängas av i en minut.
   2. Om någon användare skulle ha 10 misslyckade inloggningsförsök inom 5 minuter, åtkomst för nya inloggningar till Tjänsten kommer att stängas av under en period av 5 minuter.
   3. Om det blir flera avstängningar på grund av 3.5.1 eller 3.5.2 inom en timme, reserverar HireHop rätt att stänga av tjänsten.
   4. Om det vid flera tillfällen kommer fler än 60 samtal per minut inom en timme mot HireHops applikationsprogrammeringsgränssnitt med hjälp av användaruppgifter eller tokens
    genererat av dig eller en inbjuden användare, förbehåller sig HireHop rätten att stänga av tjänsten.
   5. Om tjänsten skulle stängas av på grund av 3.5.3 eller 3.5.4 kommer HireHop endast att återkalla avstängningen när alla problem som orsakar den ovanliga mängden samtal åtgärdas av dig.
  6. Kommunikationsvillkor:

   Som ett villkor för dessa villkor, om du använder några kommunikationsverktyg som är tillgängliga via webbplatsen (t.exnågot forum, chattrum eller meddelandecenter), samtycker du endast till att använda sådana kommunikationsverktyg för lagliga ochlegitima syften. Du får inte använda något sådant kommunikationsverktyg för att publicera eller sprida något material som inte är relaterat till användningen av tjänsterna, inklusive (men inte begränsat till): erbjudanden om varor eller tjänster till salu, oönskad kommersiell e-post, filer som kan skada andra personers datorer enheter eller programvara, innehåll som kan vara stötande för andra användare av tjänsterna eller webbplatsen, eller material som bryter mot någon lag (inklusive material som är protupphovsrätt eller affärshemligheter som du inte har rätt att använda).

   När du gör någon kommunikation på webbplatsen intygar du att du har rätt att göra sådan kommunikation. HireHop är inte skyldigt att säkerställa att kommunikationen på webbplatsen är legitima eller att de endast är relaterade till användningen av tjänsterna. Som med alla andra webbaserade forum, Du måste vara försiktig när du använder de kommunikationsverktyg som finns på webbplatsen. Däremot HireHop förbehåller sig rätten att ta bort all kommunikation när som helst efter eget gottfinnande.

  7. Ersättning:

   Du håller HireHop skadeslös mot: alla anspråk, kostnader, skador och förluster som härrör från ditt brott mot någon av dessa villkor eller någon skyldighet du kan behöva att HireHop, inklusive (men inte begränsat till) eventuella kostnader relaterade till återkrav av eventuella åtkomstavgifter som förfaller men inte har betalats av dig om de inte åtgärdas inom enrimlig tid.

 4. Konfidentialitet och sekretess

  1. Konfidentialitet:

   Såvida inte den relevanta parten har föregående skriftligt medgivande från den andra eller om det inte krävs enligt lag:

   1. Varje part kommer att bevara sekretessen för den andras konfidentiella information erhålls i samband med dessa villkor. Ingen av parterna kommer att göra det utan föregående skriftligt medgivande av den andra, avslöja eller göra någon konfidentiell information tillgänglig för någon person, eller använda samma till sin egen fördel, annat än vad som avses i dessa villkor.
   2. Varje parts skyldigheter enligt denna klausul kommer att fortsätta att gälla efter uppsägningen av dessa villkor.
   3. Bestämmelserna i punkterna 4.1.1 och 4.1.2 ska inte tillämpas på information som:
    1. är eller blir allmän kännedom annat än genom ett brott mot denna klausul;
    2. tas emot från en tredje part som lagligen förvärvat den och som inte är skyldig begränsa dess avslöjande;
    3. är i den mottagande partens besittning utan begränsning i förhållande till avslöjande före dagen för mottagandet från den avslöjande parten; eller
    4. är självständigt utvecklad utan tillgång till den konfidentiella informationen.
    5. ombeds att offentliggöras av dig, och samtycker till att låta HireHop marknadsföra dina aktier tillåt HireHop att avslöja den begärda informationen och din organisations kontakt detaljer; eller
    6. är bilder som laddats upp till HireHops lager- och/eller adressbok.
  2. Sekretess:

   HireHop upprätthåller en integritetspolicy som anger parternas skyldigheter när det gäller personligt information . Du bör läsa den policyn på www.hirehop.com/privacy-policy/ och du kommer att bli anses ha accepterat den policyn när du accepterar dessa villkor.

 5. Immateriell egendom

  1. Allmänt:

   Äganderätten till och alla immateriella rättigheter till tjänsterna, webbplatsen och all dokumentation relaterade till tjänsterna förblir Justin Philip Levene esq. och är licensierad till HireHop (eller dess licensgivare).

  2. Ägande av data:

   Äganderätten till, och alla immateriella rättigheter till, data förblir din egendom. Men din tillgång till data är villkorad av full betalning av HireHop Access Fee vid förfallodagen. Du beviljar HireHop enlicens att använda, kopiera, överföra, lagra och säkerhetskopiera din information och data i syfte attgör det möjligt för dig att komma åt och använda tjänsterna och för alla andra ändamål som är relaterade till tillhandahållande av tjänster till dig.

  3. Säkerhetskopiering av data:

   Du måste behålla kopior av all data som matas in i tjänsten. HireHop följer sitt Backup Best Öva policyer och procedurer för att förhindra dataförlust, inklusive en daglig säkerhetskopiering av systemdata, menger ingen garantiatt det inte kommer att ske någon förlust av data. HireHop utesluter uttryckligen ansvar för eventuell förlust av data oavsett hur det orsakas.

  4. Tredjepartsapplikationer och dina data.

   Om du aktiverar tredjepartsapplikationer för användning i samband med tjänsterna, godkänner du det HireHop kan tillåta leverantörer av dessa tredjepartsapplikationer att få åtkomst till dina uppgifter som krävs för samverkan mellan sådana tredjepartsapplikationer och tjänsterna. HireHop tar inte ansvar för varje avslöjande, modifiering eller radering av Dina Data som ett resultat av sådan åtkomst av tredje part applikationsleverantörer.

 6. Garantier och bekräftelser

  1. Auktoritet:

   Du garanterar att där du har registrerat dig för att använda tjänsten för en annan persons räkning, har du behörighet att godkänna dessa villkor för den personens räkning och samtycka till att genom att registrera sig för att använda Tjänst Du binder den person å vars vägnar du agerar för att fullgöra alla skyldigheter som Du blir föremål för dessa villkor, utan att begränsa dina egna personliga skyldigheter enligt dessa villkor.

  2. Bekräftelse:

   Du erkänner att:

   1. Du har behörighet att använda tjänsterna och webbplatsen och få tillgång till informationen och data som du matar in på webbplatsen, inklusive all information eller data som matas in på webbplatsen av någon person som du har auktoriserat att använda tjänsten. Du har också behörighet att komma åt det bearbetade information och data som görs tillgängliga för dig genom din användning av webbplatsen och Tjänster (oavsett om denna information och data är din egen eller någon annans).
   2. HireHop har inget ansvar gentemot någon annan än dig och ingenting i detta avtal ger, eller utger sig för att ge, en förmån till någon annan person än dig. Om du använder tjänsterna eller gå in på webbplatsen på uppdrag av eller till förmån för någon annan än dig själv (oavsett om en juridiska personer eller på annat sätt) samtycker du till att:
    1. Du är ansvarig för att se till att du har rätt att göra det;
    2. Du ansvarar för att auktorisera alla personer som får tillgång till information eller Data, och du samtycker till att HireHop inte har någon skyldighet att ge någon person tillgång till sådana information eller data utan ditt tillstånd och kan hänvisa eventuella förfrågningar om information till dig att adressera; och
    3. Du kommer att hålla HireHop skadeslös mot alla anspråk eller förluster relaterade till:
     1. HireHops vägran att ge någon person tillgång till din information eller data i i enlighet med dessa villkor,
     2. HireHop gör information eller data tillgänglig för alla personer med ditt auktorisation.
   3. Tillhandahållande av, åtkomst till och användning av tjänsterna sker ”i befintligt skick” och på din egen
    risk.
   4. HireHop garanterar inte att användningen av tjänsten kommer att vara oavbruten eller felfri. Bland andra saker, driften och tillgängligheten av de system som används för att komma åt Tjänsten, inklusive offentliga telefontjänster, datornätverk och Internet, kan vara oförutsägbara och kan från tid till annan störa eller förhindra åtkomst till tjänsterna. HireHop är inte medpå något sätt ansvarig för sådan störning eller förhindrande av Din åtkomst eller användning av Tjänster.
   5. HireHop är inte din rådgivare, marknadsförare eller revisor och användningen av tjänsterna utgör inte mottagandet av sådana råd. Om du har sådana frågor, vänligen kontakta en professionell.
   6. Det är ditt ensamma ansvar att avgöra att tjänsterna uppfyller ditt företags behov och är lämpliga för de ändamål för vilka de används.
   7. Du förblir ensamär ansvarig för att följa alla tillämpliga redovisnings-, skatte- och andra lagar. Det är ditt ansvar att kontrollera att lagring av och åtkomst till dina data via programvaran och Webbplatsen kommer att följa lagar som är tillämpliga på dig (inklusive alla lagar som kräver att du ska behålla poster).
  3. Inga garantier:

   HireHop ger ingen garanti om tjänsterna. Utan att begränsa det föregående, garanterar inte HireHop att tjänsterna kommer att uppfylla dina krav eller att de kommer att vara lämpliga för något särskilt ändamål. Till Undvik tvivel, alla underförstådda villkor eller garantier är uteslutna i den mån det är tillåtet enligt lag, inklusive (utan begränsning) garantier för säljbarhet, lämplighet för ändamålet, titel och icke-intrång.

  4. Konsumentgarantier:

   Du garanterar och intygar att du förvärvar rätten att få tillgång till och använda tjänsterna för syftet med ett företag och att, i den utsträckning som lagen tillåter, alla lagstadgade konsumenter garantier eller lagstiftning avsedd att skydda icke-affärskonsumenter i någon jurisdiktion gäller inte till tillhandahållandet av tjänsterna, webbplatsen eller dessa villkor.

 7. Ansvarsbegränsning

  1. I den maximala utsträckning som lagen tillåter, utesluter HireHop allt ansvar och ansvar gentemot dig (eller annan person) i kontrakt, skadestånd (inklusive vårdslöshet), eller på annat sätt, för förlust (inklusive förlust av information, data, vinster och besparingar) eller skada som direkt eller indirekt härrör från all användning av eller beroende av tjänsten eller webbplatsen.
  2. Om du lider förlust eller skada till följd av HireHops försumlighet eller underlåtenhet att följa dessa villkor, alla anspråk från dig mot HireHop som härrör från HireHops försumlighet eller underlåtenhet kommer att begränsas i respekt av en incident, eller serie av relaterade incidenter, till de åtkomstavgifter som du betalat under de föregående 12
   månader.
  3. Om du inte är nöjd med tjänsten är ditt enda och exklusiva gottgörelse att säga upp dessa villkor ii enlighet med paragraf 8.
 8. Uppsägning

  1. Gratis policy

   När du först registrerar dig för åtkomst till tjänsterna kan du utvärdera tjänsterna under den definierade gratis användningsvillkor, utan skyldighet att fortsätta använda tjänsterna. Om du väljer att inte fortsätta använder tjänsterna, kommer din tjänst att raderas av HireHop efter en period av 3 månader, som är under nr skyldighet att meddela i förväg. Om du inte använder tjänsterna på 3 månader, samtycker du till att låta HireHop radera all din data de har.

  2. Förbetalda prenumerationer

   HireHop kommer inte att ge någon återbetalning för någon återstående förbetald period för en förbetald åtkomstavgift prenumeration.

  3. Uppsägning utan fel:

   Dessa villkor kommer att fortsätta under den period som täcks av den åtkomstavgift som betalas eller ska betalas enligt punkt 3.1. Påslutet av varje faktureringsperiod kommer dessa villkor automatiskt att fortsätta under ytterligare en period av samma period varaktighet som den perioden, förutsatt att du fortsätter att betala den föreskrivna åtkomstavgiften vid förfallodagen, såvida inte någon av dem parten säger upp dessa villkor genom att meddela den andra parten minst 30 dagar före slutet av avtalet relevant betalningsperiod. Om du säger upp dessa villkor är du skyldig att betala all relevant åtkomst Avgifter på en proportionell basis för varje dag av den då aktuella perioden fram till och med dagen för uppsägning av dessa villkor.

  4. Brott:

   Om du:

   1. bryta mot något av dessa villkor (inklusive, utan begränsning, genom utebliven betalning av några åtkomstavgifter) ochåtgärda inte överträdelsen inom 14 dagar efter mottagandet av meddelandet om överträdelsen om överträdelsen ärkan åtgärdas;
   2. bryter mot något av dessa villkor och överträdelsen kan inte åtgärdas (vilket inkluderarv(utan begränsning) något brott mot klausul 3.4 eller någon betalning av åtkomstavgifter som är mer änv30 dagar försenad); eller
   3. Du eller ditt företag blir insolventaeller Ditt företag går i likvidation eller har en konkursförvaltare eller förvaltare som utsetts för någon av dess tillgångar eller om du blir insolvent, eller gör något arrangemang med dina borgenärer, eller bli föremål för liknande insolvenshändelser i någon jurisdiktion,

   HireHop kan vidta någon eller alla av följande åtgärder, efter eget gottfinnande:

   1. Avsluta detta avtal och din användning av tjänsterna och webbplatsen;
   2. Stänga av din användning av tjänsterna och webbplatsen under någon bestämd eller obestämd tidsperiod;
   3. Stäng av eller avsluta åtkomsten till alla eller några data.
   4. Vidtag någon av åtgärderna i underklausulerna 8.4.4, 8.4.5 och 8.4.6 i denna paragraf 8.4. av någon eller alla andra personer som du har auktoriserat att ha tillgång till din information eller data.

   För att undvika tvivel, om betalning av någon faktura för åtkomstavgifter som ska betalas i förhållande till någon av Dina Faktureringskontakter, faktureringsplaner eller någon av dina organisationer (enligt definitionen i klausul 3) görs inte i fullt till det relevanta förfallodatumet kan HireHop: avbryta eller avsluta din användning av tjänsten, myndigheten för alla eller någon av Dina organisationer att använda Tjänsten, eller Dina rättigheter till åtkomst till alla eller någon Data.

  5. Intjänade rättigheter:

   Uppsägning av dessa villkor påverkar inte parternas eventuella rättigheter och skyldigheter till och med datum för uppsägning. Vid uppsägning av detta avtal kommer du att:

   1. förblir ansvarig för alla upplupna kostnader och belopp som förfaller till betalning före eller efter uppsägning; och
   2. omedelbart sluta använda tjänsterna och webbplatsen.
  6. Upphörande eller uppsägning:

   Klausulerna 3.1, 3.7, 4, 5, 6, 7, 8 och 10 fortsätter efter utgången eller uppsägningen av dessa villkor.

  7. Avbokning av tjänsten:

   Du kan avsluta din prenumeration på tjänsten när som helst på https://myhirehop.com/settings.php sida. Efter en månad från det att din prenumeration inte betalades, oavsett om prenumerationen avslutades av dig eller HireHop, du samtycker till att ge HireHop rätt att radera all din data som de har.

 9. Help Desk

  1. Tekniska problem:

   Vid tekniska problem måste du göra alla rimliga ansträngningar för att undersöka och diagnostisera problem innan du kontaktar HireHop. Om du fortfarande behöver teknisk hjälp, kontrollera supporten som tillhandahålls online av HireHop på webbplatsen eller om det inte görs skicka e-post till oss på info@hirehop.com.

  2. Tjänstens tillgänglighet:

   Även om HireHop avser att tjänsterna ska vara tillgängliga 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan, är det möjligt att Tjänsterna eller Webbplatsen ibland är otillgänglig för att tillåta underhåll eller annat utvecklingsverksamhet att äga rum.

   Om HireHop av någon anledning måste avbryta tjänsterna under längre perioder än vad HireHop normalt skulle göra förväntar sig kommer HireHop att göra rimliga ansträngningar för att i förväg publicera information om sådan aktivitet på Hemsida.

  3. Support:

   HireHop erbjuder gratis support från måndag till fredag från 9:30 (GMT) till 17:30 (GMT), exklusive brittiska offentliga högtider.

   Gratis support är till för allmän hjälp med att använda Tjänsten och inkluderar inte att skapa dokument, hjälp med annan programvara eller produkter, utbildning, skapa plugins eller något annat som inte tillhandahålls som en del av tjänsten av HireHop.

   Telefonsupport är begränsad till tillåten användning, vilket innebär att kontakta supporten inte får överstiga 14 gånger inom en 28 dagars period, men begränsad till 4 gånger om dagen, och varje supportsamtal får inte överstiga 6 minuter. Stöd kan också inkludera att skicka e-postmeddelanden till HireHop som inte får överstiga 500 ord eller via videomeddelande som får inte överstiga 6 minuter.

 10. Allmänt

  1. Ehela avtalet:

   Dessa villkor, tillsammans med HireHops sekretesspolicy och villkoren för andra meddelanden eller instruktioner som ges till dig under dessa användarvillkor, ersätter och upphör alla tidigare avtal, representationer (oavsett om det är muntligt eller skriftligt), och överenskommelser och utgör hela avtalet mellan dig och HireHop relaterade till tjänsterna och de andra frågor som behandlas i dessa villkor.

  2. Avstående:

   Om någon av parterna avsäger sig något brott mot dessa villkor, kommer detta inte att utgöra ett avstående från något annat brott. Inget avstående kommer att gälla om det inte görs skriftligt.

  3. Förseningar:

   Ingen av parterna kommer att hållas ansvarig för någon försening eller underlåtenhet att uppfylla sina skyldigheter enligt dessa Villkor om förseningen eller felet beror på någon orsak utanför dess rimliga kontroll. Denna klausul gör det inte gälla eventuell skyldighet att betala pengar.

  4. Inga uppdrag:

   Du får inte överlåta eller överföra några rättigheter till någon annan person eller enhet utan att HireHop har skrivit det i förväg samtycke.

  5. Gällande lag och jurisdiktion:

   Detta avtal styrs av lagarna i England och Wales och du underkastar dig härmed den exklusiva jurisdiktion för domstolarna i England och Wales för alla tvister som uppstår ur eller i samband med denna överenskommelse.

  6. Avskiljbarhet:

   Om någon del eller bestämmelse i dessa villkor är ogiltig, omöjlig att verkställa eller strider mot lagen, ska den delen eller bestämmelse ersätts med en bestämmelse som så långt möjligt fullgör det ursprungliga syftet av den delen eller bestämmelsen. Resten av detta avtal kommer att vara bindande för parterna.

  7. Meddelanden:

   Alla meddelanden som ges under dessa villkor av endera parten till den andra måste vara skriftliga via e-post och kommer att vara anses ha lämnats vid sändning. Meddelanden till HireHop måste skickas till info@hirehop.com eller till någon annan e-postadress meddelad via e-post till dig av HireHop. Meddelanden till dig kommer att skickas till e-postmeddelandet adress som du angav när du konfigurerade din åtkomst till tjänsten.

  8. Tredje parts rättigheter:

   En person som inte är part i dessa villkor har ingen rätt att dra nytta av eller att genomdriva något villkor i dessa
   Villkor.

Tidigare användarvillkor